Начало Без категория Публикация 1

Публикация 1

от admin-usr-pbea

Пластмасовите отпадъци са световен проблем. Те замърсяват околната среда, като голяма част от тях завършват в океана чрез водните пътища. За решаването на този проблем община

Белослав, в партньорство с Екоинвест асетс АД, Фондация Зелена индустрия иновации и технологичен трансфер и норвежката консултантска компания IDN, ще въведе пилотен

модел за намаляване на количеството пластмасови отпадъци от бита в морската среда.

Моделът се основава на добрият опит от Норвегия и е комбинация от хора, машини, платформа и знания за създаване на алтернативна система за рециклиране и оползотворяване на

пластмасовите отпадъци, основаваща се на малки инициативи на местно ниво, които се мултиплицират на глобално ниво в системата Precious Plastic.

Целевите групи са местната общественост и бизнес, местните и регионални власти, медиите и неправителствeни организации, работещи в областта на опазването на околната среда.

Резултатите ще бъдат постигнати чрез следните дейности:

♻️ Разработване на иновативна местна система за рециклиране на пластмаса в община Белослав като част от глобалната система „Precious plastic“, която ще включва общински център, система за разделно събиране на пластмасовите отпадъци, която ще се координира от общинският център и в която населението и бизнесът на местно ниво ще участват активно

работилница за оползотворяване на събраните пластмасови отпадъци в материал или предмети за повторна употреба.

♻️ Провеждане на 4 кампании за повишаване на осведомеността относно предотвратяване назамърсяването на морето с отпадъци.

Образователна кампания „Академия за кръгова икономика“ в рамките на която ще бъдат проведени различни обучения.

В резултат на изпълнението на проекта ще се намали количеството на пластмасов отпадък в морските води и ще се придобият опит, знания и добри практика от Норвегия.

0 коментар
0

Related Posts