Начало Новини Община Белослав се включва в световния ден на почистването – World Clean Up Day

Община Белослав се включва в световния ден на почистването – World Clean Up Day

от admin-usr-pbea

🇧🇬 БЪЛГАРИЯ 🇧🇬

Кампания за почистване на Белославското езеро се превърна в емблема на града. Водният басейн обаче е жертва на прекомерно изхвърляне на отпадъци от домакинствата и бизнеса.

🌊♻️ На 15.09.2021 ще се проведе второто събитие в рамките на проект „Въвеждане на иновативен модел за намаляване на количеството пластмасови отпадъци в морската среда от наземни източници“.

🌊♻️ Основната цел на събитието е почистване на Белославското езеро, вдъхновено от Световния ден на почистването. Организират се и други разнообразни дейности, пряко свързани с пластмасовите отпадъци, които се изхвърлят както в езерото, така и в Черно море.

🌊♻️ Призоваваме гражданите и жителите на Община Белослав да се включат в събитието. Нека работим заедно, за да изградим и поддържаме по-зелен Белослав!


#РаботимЗаедноЗаПоЗеленаЗаПоКонкурентнаиПоПриобщаващаЕвропа#eeagrants

#norwaygrants#PreciousPlastic#PreciousPlasticBeloslav

#WorkingTogetherForaGreenCompetetiveAndInclusiceEurope


www.eeagrants.bg ​​

Тази публикация е създадена в рамките на проект № BGENVIRONMENT-2.003-0001 „Въвеждане на иновативен модел за намаляване на количеството пластмасови отпадъци в морската среда от наземни източници“, финансиран по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № Д-33-12/10.03.2021г., с финансовата подкрепа на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени (ООСКП)“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Белослав и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Програмният оператор на Програма ООСКП.

0 коментар
0

Related Posts