Начало Новини Обучение за кръгова икономика се проведе в Община Белослав

Обучение за кръгова икономика се проведе в Община Белослав

от admin-usr-pbea

На 27 юни, 2022, Понеделник в Община Белослав се проведе 🌏 Обучение на тема „Основи на кръговата икономика“.

👉🏻 Лекторите от International Development Norway представиха редица ползите за местните общности, популярни бизнес модели в кръговата икономика и добри практики от Норвегия. Г-н Anders Stølan 👋🏻 поздрави представителите на Община Белослав, младежи и представители на местния бизнес и НПО от региона.

✅ Академията за Кръгова икономика ✅ продължава и в следващите дни с предвидени разнообразни 🗒 обучения и уъркшопи – следете и тук какво предстои!


#РаботимЗаедноЗаПоЗеленаЗаПоКонкурентнаиПоПриобщаващаЕвропа
#eeagrants#norwaygrants
#PreciousPlastic#PreciousPlasticBeloslav
#WorkingTogetherForaGreenCompetetiveAndInclusiceEurope


www.eeagrants.bg
​​Тази публикация е създадена в рамките на проект № BGENVIRONMENT-2.003-0001 „Въвеждане на иновативен модел за намаляване на количеството пластмасови отпадъци в морската среда от наземни източници“, финансиран по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № Д-33-12/10.03.2021г., с финансовата подкрепа на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени (ООСКП)“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Белослав и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Програмният оператор на Програма ООСКП.

0 коментар
0

Related Posts